Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem je URBAN TRAINER s.r.o. IČ: 06639402 sídlem Na Poříčí 1071/17, 110 00 Praha 1, zapsané v OR Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 286018, e-mail: my@bettyavojta.cz, telefon: +420 737 067 084, internetové stránky: www.bettyavojta.cz 
 2. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou platné pro všechny kurzy, akce a jednotlivé služby poskytované provozovatelem.
 3. Znění VOP může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 4. Pro objednání jakékoliv služby vyplní zákazník objednávkový nebo poptávkový formulář ve webovém rozhraní provozovatele. Odesláním formuláře zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

I. Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:

 1. Provozovatel
  URBAN TRAINER s.r.o.
  Na poříčí 1071/17
  110 00 Praha 1 
  IČ: 06639402
  tel.: +420737067084
  email: my@bettyavojta.cz
 2. Zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen “zákazník").

II. Předmět smluvního vztahu

 1. Provozovatel se zavazuje zajistit veřejný kurz, akci či jednotlivou službu nebo privátní akci v souladu s potvrzenou rezervací nebo objednávkou zákazníka a umožnit zákazníkovi účast na takovém kurzu, akci, resp. přijetí jednotlivé služby.
 2. Veřejný kurz, akce či jednotlivá služby objednaná na těchto internetových stránkách má vždy fyzický charakter a probíhá v privátním prostoru provozovatele na adrese V přístavu 16, 170 00 Praha 7 nebo na jiném předem sjednaném místě uvedeném v detailech objednávky dle volby zákazníka a trvá 3 hodiny pokud není s provozovatelem sjednáno jinak.
 3. Náplní veřejného kurzu, akce či jednotlivé služby je vzdělávání v oblasti výživy a vaření, praktická ukázka kuchařských technik, technologických postupů apod. spolupráce účastníků akce na přípravě pokrmů a jejich konzumace, kdy provozovatel se zavazuje zajistit účastníkům veškeré potřebné vybavení a suroviny k realizaci takové služby není-li sjednáno jinak (například privátní akce mimo prostory provozovatele).
 4. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu, akci, resp. za přijetí jednotlivé služby.

III. Vznik smluvního vztahu

veřejné kurzy, akce či jednotlivé služby

 1. Smluvní vztah v případě veřejného kurzu, akce či jednotlivé služby vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany provozovatele a zaplacením ceny za kurz nebo jinou službu zákazníkem. Okamžikem zaplacení se rozumí připsání předmětné částky na účet provozovatele.
 2. Objednávku veřejného kurzu, akce, či jednotlivé služby je možné učinit elektronicky prostřednictvím webových stránek bettyavojta.cz. Ve výjimečných případech, odůvodňují-li to konkrétní okolnosti, může být učinění objednávky a uzavření smluvního vztahu provedeno též jiným způsobem (například e-mailem na adresu my@bettyavojta.cz), přičemž i na takové způsoby uzavření smlouvy se užijí tyto VOP.
 3. Rezervace účasti na veřejném kurzu, akci, či jednotlivé službě musí obsahovat identifikační údaje provozovatele a zákazníka (alespoň jméno, příjmení, kontaktní telefon, e-mailovou adresu), počet osob, které se za zákazníka zúčastní kurzu, akce či které přijmou jednotlivou službu provozovatele, označení kurzu, akce či jednotlivé služby v souladu s nabídkou provozovatele, termín konání kurzu, akce či termín poskytnutí jednotlivé služby, místo konání kurzu, výše ceny za účast na kurzu, akci, resp. za přijetí jednotlivé služby pro jednu osobu v souladu s nabídkou provozovatele, výše ceny za účast na kurzu, akci, resp. za přijetí jednotlivé služby pro všechny zúčastněné osoby dle objednávky zákazníka.

privátní akce

 1. Smluvní vztah v případě privátní akce vzniká potvrzením individuální nabídky provozovatele ze strany zákazníka, kdy se taková nabídka stává objednávkou.
 2. Poptávku privátní akce je možné učinit elektronicky prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách bettyavojta.cz nebo prostřednictvím e-mailu my@bettyavojta.cz. Na základě poptávky vytvoří provozovatel individuální nabídku.
 3. Individuální nabídka na privátní akci musí obsahovat identifikační údaje provozovatele a zákazníka (jméno, příjmení, kontaktní telefon, e-mailovou adresu, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob), počet osob, které se zúčastní akce či které přijmou jednotlivou službu provozovatele, popis akce či jednotlivé služby, termín konání akce či termín poskytnutí jednotlivé služby, místo konání akce, výši ceny akce, resp. za přijetí jednotlivé služby pro jednu osobu, výše ceny za účast na akci, resp. za přijetí jednotlivé služby pro všechny zúčastněné osoby dle poptávky zákazníka.
 4. Zákazník je povinen v rámci objednávky uvést skutečný počet osob, které se budou privátního akce účastnit. V případě, že se privátního akce bude účastnit vyšší počet osob, než který zákazník závazně nahlásil v objednávce, je poskytovatel oprávněn vyúčtovat za každou takovou osobu (starší 3 let) poplatek ve výši podílu celkové ceny privátní akce a nahlášeného počtu účastníků, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
 5. Pokud se akce koná mimo prostory provozovatele a za použití vybavení zajištěným výhradně zákazníkem, je zákazník povinen zajistit, aby jím zvolené místo konání a vybavení byly pro konání akce vhodné a naprosto způsobilé. Zákazník plně odpovídá za výběr místa a vybavení, a v případě jakýchkoli negativních následků způsobených, byť jen částečně, nevhodným místem či vybavením, nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
 6. Místo konání privátní akce zvolené zákazníkem v objednávce je závazným a nelze jej bez předchozí dohody s provozovatelem jakkoli jednostranně měnit.
 7. Zákazník bere na vědomí, že součástí privátní akce není mytí vybavení ani jakýkoli jiný úklid místa konání, vše je povinen zajistit zákazník.

IV. Cenové a platební podmínky

veřejné kurzy, akce či jednotlivé služby

 1. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na veřejném kurzu, akci, resp. za poskytnutí jednotlivé služby, ve výši dle potvrzené rezervace zákazníka, a to vždy v souladu s nabídkou provozovatele.
 2. Cena za účast na veřejném kurzu, akci, resp. za poskytnutí jednotlivé služby se hradí ve chvíli, kdy je prováděna rezervace na webu bettyavojta.cz. Následně mu bude do 48 hodin doručen informační email s unikátním kódem (číslo objednávky), kterým se zákazník následně prokáže před využitím zakoupené služby. Pokud zákazník není jedinou osobou pověřenou přijetím jednotlivé služby, je povinnen provozovateli nahlásit tyto pověřené osoby na e-mailovou adresu my@bettyavojta.cz a to nejpozději 48 hodin před začátkem akce.
 3. Není-li výslovně uvedeno jinak jsou všechny ceny konečné, včetně DPH případně dalších poplatků, které je zákazník povinen za kurz, akci, či jednotlivou službu zaplatit.
 4. Není-li cena za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí jednotlivé služby uhrazena provozovateli řádně a včas, je provozovatel oprávněn odmítnout vstup účastníkovi kurzu, akce, resp. osobě pověřené přijetím jednotlivé služby, na místo konání kurzu, akce, resp. místo poskytnutí jednotlivé služby. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby.
 5. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  - převodem nebo platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány Shoptet Pay na bankovní účet URBAN TRAINER s.r.o., č.ú.: 2701349415/2010 vedený u Fio banka a.s. provozovatele eshopu https://www.bettyavojta.cz/

privátní akce

 1. Na základě zákazníkem potvrzené individuální nabídky (objednávky) vystaví provozovatel zákazníkovi zálohovou fakturu na 50 % z předpokládané ceny privátní akce.
 2. Záloha na poskytnutí privátní akce, resp. jednotlivé služby je splatná ve lhůtě 14 dnů od vystavení zálohové faktury nejpozději však ve lhůtě 30 dnů před konáním akce či před poskytnutím jednotlivé služby, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
 3. Po poskytnutí privátní akce, resp. jednotlivé služby vystaví provozovatel zákazníkovi konečnou fakturu s doplatkem na skutečnou cenu privátní akce, či jednotlivé služby.
 4. Doplatek za poskytnutí privátní akce, resp. jednotlivé služby je splatný nejpozději do 14 dnů od vystavení konečné faktury, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
 5. Zákazník se zavazuje uhradit jak zálohu, tak doplatek za poskytnutí privátní akce, resp. jednotlivé služby bezhotovostním převodem na účet provozovatele (detaily účtu a platby budou zaslány provozovatelem na vystavené faktuře – elektronicky), a to v souladu s pokyny provozovatele. V případě bezhotovostního převodu se záloha i doplatek za privátní akci, resp. jednotlivou službu považují za uhrazené připsáním ve prospěch účtu provozovatele.

V. Trvání a ukončení smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah se uzavírá na dobu určitou a zaniká ukončením kurzu, akce či služby. Dále smluvní vztah zaniká zrušením objednávky dle článku VII.
 2. Výsledkem přijetí služby není žádný doklad, certifikát apod.
 3. V případě porušení povinností zákazníka a účastníků uvedených v článku VI. VOP je provozovatel oprávněn ukončit smluvní vztah i v průběhu kurzu, akce či služby před jeho řádným skončením. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení ceny.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Lektor, resp. jeho zástupce je povinen na začátku kurzu stručně účastníky poučit o základních pravidlech bezpečnosti práce.
 2. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora poskytovatele, resp. jeho zástupce.
 3. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy.
 4. Provozovatel a lektor, resp. jeho zástupce nejsou odpovědni za případnou újmu na zdraví účastníků kurzu, akce či služby.
 5. Provozovatel a lektor si vyhrazují právo odmítnout vstup na kurz, akci či službu účastníkům, kteří jeví známky onemocnění (virového či infekčního charakteru). V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny z poskytnutí kurzu.
 6. Provozovatel, resp. lektor jsou oprávněni vyloučit z kurzu ty účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za poskytnutí kurzu.
 7. Provozovatel, resp. lektor se zavazuje poskytnout zákazníkovi kurz, akci, resp. jednotlivé služby až v okamžiku, kdy obdrží platbu od zákazníka. Do doby, kdy nebude cena za kurz, akci, resp. za jednotlivé služby ze strany zákazníka zaplacena, nevzniká poskytovateli povinnost kurz poskytnout.
 8. Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto VOP též účastníky kurzu, akce, resp. osobami pověřenými přijetím jednotlivé služby, které se zúčastní kurzu, akce či přijmou jednotlivou službu na základě jím učiněné objednávky v souladu s těmito VOP a nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou nedodržení povinností podle smluvního vztahu a Všeobecných obchodních podmínek ze strany účastníků kurzu, akce či služby.
 9. Pokud se v těchto VOP hovoří o účastnících kurzu, akce, resp. osobách pověřených přijetím jednotlivé služby, rozumí se tím též zákazník.
 10. Účastníci kurzu jsou povinni na počátku kurzu informovat lektora o potravinových alergiích, případně dalších onemocnění, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu kurzu.
 11. Účastníci kurzu si jsou vědomi, že veškeré potraviny jsou použity pouze jako rekvizita pro kurz vaření a že jejich konzumaci berou na vlastní zodpovědnost.
 12. Zákazník bere na vědomí, že provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné nedostatky vybavení či místa konání privátní akce.
 13. Účastníci kurzu si jsou vědomi toho, že zaplacená poskytnutá služba končí ve 22:00 v den konání služby nebude-li sjednáno s provozovatelem jinak.

VII. Zrušení a změna kurzu, akce či jednotlivé služby

ze strany provozovatele

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu nebo přesunout kurz do náhradního termínu, akce či poskytnutí jednotlivé služby, a to v těchto případech:

1.1. Kurz, akce, resp. jednotlivá služba není obsazena minimálním počtem účastníků, tj. minimálně šesti osobami. O této skutečnosti bude informovat zákazníka nejpozději 5 dnů před termínem konání akce;

1.2. Lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu;

1.3. V provedení kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. počasí, pandemie, vládní nařízení).

 1. V případě, že poskytovatel bude nucen zrušit kurz, zavazuje se zákazníkovi tuto skutečnost bezodkladně sdělit telefonicky či emailem. Dále se poskytovatel zavazuje v případě zrušení kurzu nabídnout zákazníkovi náhradní termín pořádání kurzu či vrátit částku za celou hodnotu kurzu, volbu písemně provede zákazník.

ze strany zákazníka – veřejné kurzy, akce či jednotlivé služby

 1. V případě, že zákazník či další účastníci veřejného kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby z jakýchkoliv důvodů nemohou absolvovat veřejný kurz, akci, resp. přijmout jednotlivou službu, zavazuje se toto zákazník neprodleně písemně (mailem, dopisem) oznámit provozovateli.
 2. Účast na veřejném kurzu je možné zrušit (odstoupit od smlouvy) do 10 pracovních dnů a dříve před sjednaným termínem kurzu. Zákazníkovi bude vrácena uhrazená částka na požadovaný bankovní účet do 7 dnů od zaslání písemného odstoupení od smlouvy. Vrácená částka bude ponížena o manipulační poplatek 1 000 Kč za každé rezervované místo (příklad: pokud jsou rezervovaná 2 místa na daný kurz a klient si přeje obě rezervace zrušit a vrátit peníze, bude vrácená částka ponížena o 2 000 Kč, atd.). V případě, že se jedná o dárkový poukaz, může o navrácení peněz požádat pouze osoba, která poukaz objednala a uhradila.
 3. Termín rezervace na veřejný kurz je možné právě jednou změnit, a to nejpozději 10 pracovních dnů před sjednaným termínem kurzu a sjednat bezplatně termín nový.
 4. V případě, že termín rezervace na veřejný kurz či jinou akci bude zákazníkem zrušený/změněný později než 10 pracovních dnů před sjednaným termínem v bodě tři a to i z jakýchkoliv nepředvídatelných důvodů, považuje se služba za uskutečněnou bez jakéhokoli nároku na náhradu škody. Zákazník však může v tomto případě za sebe poslat náhradu, což musí dát provozovateli písemně na vědomí.

ze strany zákazníka – privátní akce

 1. V případě, že zákazník či další účastníci privátní akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby z jakýchkoliv a to i nepředvídatelných důvodů nemohou absolvovat privátní akci, resp. přijmout jednotlivou službu, zavazuje se toto zákazník neprodleně písemně (mailem, dopisem) oznámit provozovateli.

V případě zrušení objednávky privátní akce, resp. jednotlivé služby ze strany zákazníka je provozovatel oprávněn vůči zaplacené záloze uplatnit následují storno podmínky:

 • Při zrušení měsíc a déle před termínem je záloha vratná v plné výši;
 • Při zrušení 30-14 dní před termínem je vratná polovina zálohy, tedy 25 % z předpokládané ceny akce;
 • Při zrušení 14 a méně dní před termínem akce propadá celá záloha provozovateli.

VIII. Vouchery

 1. Voucher na konkrétní službu a termín zakoupíte prostřednictvím rezervačního formuláře na webu bettyavojta.cz.
 2. Voucher na konkrétní službu a termín je pouze dokladem o uskutečněné rezervaci. Na její změnu/zrušení se vztahují všeobecné obchodní podmínky.

IX. Odpovědnost za škodu

 1. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby jsou povinny před započetím kurzu, akce, poskytnutím jednotlivé služby požádat lektora o uložení věcí, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000 Kč, na zvláštním místě určeném k ukládání takto cenných věcí.
 2. Účastník kurzu, akce, resp. osoba pověřená přijetím jednotlivé služby odpovídá provozovateli za způsobenou škodu.

X. Reklamace

 1. Pro případ, že kurz, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby neprobíhají dle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn vady kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby reklamovat. Reklamace se uplatňuje písemně u provozovatele, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne konání kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby, jinak odpovědnost provozovatele za vady zaniká. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad. Reklamace zákazníka musí být provozovatelem vyřízena ve lhůtě třiceti dnů od jejího uplatnění.
 2. Pokud provozovatel reklamaci zákazníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je provozovatel oprávněn zajistit poskytnutím slevy či vrácením části ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby, bezplatným umožněním účasti na jiném kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby. Volba nároku při reklamaci vad náleží provozovateli.

XI. Zákaz šíření a nedovolené prezentace

 1. Zákazník nesmí jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či jinak předávat třetím osobám obsah kurzu, akce či služby bez souhlasu provozovatele. Zákazník není oprávněn pořizovat žádné kopie či nahrávky kurzu, akce či služby a tyto jakkoli užívat pro potřebu vlastní nebo třetí osoby nebude-li sjednáno s provozovatelem jinak.
 2. Zákazník bere na vědomí, že služby poskytované provozovatelem nejsou určeny pro obchodní společnosti a jejich prezentaci ani pro prezentaci žádných subjektů či výrobků. Zákazník nesmí v žádném případě užívat poskytované služby k jakýmkoli komerčním účelům, a to ani jakékoli jiné spojení s lektory.
 3. V případě porušení povinnosti zákazníka dle tohoto článku VOP vzniká provozovateli vůči zákazníkovi nárok na náhradu způsobené škody i nemateriální újmy a jedná se o porušení smluvního vztahu závažným způsobem.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou rezervací, objednávkou či těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
 2. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu provozovatele postoupit jakákoli práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu na třetí osobu.
 3. Tyto VOP jakož i závazky vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem se řídí právním řádem České republiky, zejména pak OZ. Pokud založený smluvní vztah obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se vždy bude řídit českým právem.
 4. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 5. Tyto VOP jsou platné od 11.prosince 2022.

 

            ____________________

            Vojtěch Urban

            Jednatel společnosti

            URBAN TRAINER s.r.o.